Skip to main content

PRIVACYVERKLARING

 

   1. Wie zijn wij, contactgegevens

 

Crea NV, met maatschappelijke zetel te Grijspeerdstraat 71, 8830 Gits, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder het ondernemingsnummer 0405.570.460

We zijn beschikbaar voor doeleinden van de bescherming van persoonsgegevens via de volgende kanalen:

Tel.: +32 (0)51 26 30 16

e-mail: marketing@creaprintgroup.com

Indien u vragen heeft over de privacy verklaring of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of verwerken, kan u ons steeds contacteren via deze kanalen.  

 

 

   1. Privacy

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website en alle (commerciële) relaties tussen ons en de klanten, prospecten en business partners.

De privacyverklaring kan af en toe worden gewijzigd, zo ook in het kader van veranderingen in de dienstverlening of aanpassingen aan de bestaande wetgeving. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk protest zullen de bijgewerkte voorwaarden in werking treden op 30 dagen na de bekendmaking via de website. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u, indien redelijkerwijze mogelijk, persoonlijk op de hoogte brengen.

 

Persoonsgegevens

 

Wij streven er steeds naar te handelen in overeenstemming met de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“GDPR” of “AVG”).

 

Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen, alsook over de wijze waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

 

Doel van de verwerking

 

Wij kunnen gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 

 • De aanmaak van een account en de bevestiging daarvan
 • De uitvoering van een overeenkomst met ons
 • De aanvraag van informatie, een stalenpakket of een offerte
 • Het leveren van de diensten en daaraan gerelateerde ondersteuning
 • Het verzenden van marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van uw communicatievoorkeur. Wij geven u de controle over het gebruik van uw gegevens voor advertentiedoeleinden. Indien u niet wenst dat uw gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt, kan u dit steeds aanpassen zowel via meldings- als via uw cookie-instellingen.
 • Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
 • De verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
 • Betere diensten te kunnen leveren zodat de diensten, waar mogelijk, kunnen worden afgestemd op de behoeften van de gebruikers
 • Voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Wettelijke verplichting

 

Soorten persoonsgegevens

 

Wij kunnen volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 

 • Naam
 • Voornaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Bedrijfsnaam

 

 

Minderjarigen

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder is dan 13 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op (zie contactgegevens).

 

Klantenprofiel

 

We verzamelen gegevens over de (online) diensten die u gebruikt en de manier waarop u deze gebruikt. Op deze manier kunnen we de diensten aanpassen in functie van uw noden en interesses, en beter begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt. Dit gaat meer bepaald over:

 

 • Logbestandgegevens, zoals een IP-adres, de datum en tijd van uw verzoek, browser, etc.
 • Apparaat gegevens, zoals het IP-adres, merk, type en besturingssysteem van uw toestel, locatie. Wij maken hierbij onder andere gebruik van cookies en andere gelijkaardige technologieën. Voor meer informatie kan u hiervoor terecht op de rubriek cookiebeleid.

 

U hebt altijd het recht om uw standpunt met betrekking tot dit klantenprofiel naar voren te brengen langs voormelde contactkanalen. Indien u het wenst, kan zowel de beslissing als uw standpunt worden besproken.

 

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

 

Uw persoonsgegevens worden verzameld in geval van:

 

 • Het aanmaken van een account
 • De uitvoering van de overeenkomst
 • Bezoek van de website
 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief
 • Correspondentie
 • Het opvragen van een offerte
 • Het uitwisselen van business cards

 

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Voor het verzamelen van gegevens gebruiken wij zowel papieren als digitale documenten en formulieren.

 

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten of wanneer wij hier wettelijk toe verplicht worden (op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten).

 

Met bedrijven/personen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Opslag persoonsgegevens

 

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaren wij uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de omschreven doelen.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van de gegevens?

 

In beginsel verzamelen en verwerken we jouw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met je hebben als gevolg van jouw of onze opdracht. Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er een evenwicht bestaat tussen jouw belangen en de onze, bijvoorbeeld door je een recht van verzet toe te kennen.

 

Uw privacy rechten

 

In het kader van de GDPR  beschikt u over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens en inzage in de persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

 

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld contact.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Bij herhaalde verzoeken tot inzage of verzoeken die betrekking hebben op een grote hoeveelheid gegevens, houden wij ons het recht voor een redelijke vergoeding te vragen voor de administratieve kosten die met de afhandeling van het verzoek gepaard gaan.

 

U dient wel voor ogen te houden dat wij niet steeds verplicht zijn om gevolg te geven aan ieder verzoek tot uitoefening van uw rechten, dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

 

Gebeurlijke misbruiken van de privacyrechten zullen we voor advies en desgevallend bemiddeling voorleggen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Beveiliging persoonsgegevens

 

Wij verbinden er ons toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

 

Andere websites

 

Onze website bevat hyperlinks naar andere websites. In voorkomend geval verwijzen wij u naar het privacy beleid van deze aanbieders.

 

Klachten

 

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

E-mail: contact@apd-gba.be

 

 

   1. Cookiebeleid

 

Wij maken gebruik van cookies om uw surfervaring op de website te verbeteren.

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Er zijn permanente cookies en sessie-gebonden cookies.

 

De cookies die wij gebruiken zijn:

 

 • Functionele (of essentiële) en analytische: deze zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen (taal, regio). Zij stellen OPC tevens in staat om de bezoekerservaring van de website te verbeteren.
 • Performantie-analysecookies: wij gebruiken performantie-analysecookies om algemene informatie te verzamelen over de manier waarop bezoekers haar online-diensten gebruikt. Van de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden.
 • Sociale media cookies: onlinediensten van ons kunnen zogenaamde embedded elementen van derde partijen bevatten. Dit kan gaan om content die bij een andere partij opgeslagen is, maar die op, in of via onlinediensten van ons getoond worden. Verder kunnen wij content op onze onlinediensten door middel van buttons via social media gedeeld worden.
 • Personalisatie cookies: wij kunnen ook gebruik maken van cookies die het mogelijk maken om meer gerichte aanbevelingen te doen op basis van uw gebruik van de onlinediensten van ons.
 • Overige cookies: in deze categorie staan cookies, die niet in één van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn. Een voorbeeld hiervan zijn de cookies die kunnen worden ingeschakeld om eigen webanalyses te maken en sites te optimaliseren. Naast de hierboven vermelde performantie-analysecookies, kunnen andere webanalysecookies gebruikt worden. Deze zullen wel uit te schakelen zijn omdat hierbij mogelijk identificeerbare persoonlijke gegevens worden verwerkt. Dit is niet het geval bij de vermelde performantie-analysecookies.

 

Bij een eerste bezoek aan onze website krijgt u de kans om in te stellen welke cookies u wel en niet aanvaardt. Uiteraard kan u zich ten allen tijde afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat of door de cookie-instellingen te wijzigen. De weigering zulke gegevens te aanvaarden kan gevolgen hebben voor de gebruikservaring van de website, maar heeft verder geen enkele impact op diensten en functies die worden aangeboden.

 

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven.